Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.elqhypotheken.nl (hierna: de “website”) die wordt beheerd door ELQ Hypotheken N.V. en ELQ Portefeuille I B.V. (tezamen hierna: “ELQ”) gevestigd aan de Kingsfordweg 43-117 1043 GP te AMSTERDAM.

Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.

Informatie op de website

ELQ besteedt grote aandacht en zorg aan de informatie die is geplaatst op de website, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar is of dat de aangeboden informatie te allen tijde juist, volledig en/of actueel is. Het gebruik van de website en de daarop aangeboden informatie geschiedt geheel voor eigen risico. De op de website aangeboden informatie dient niet worden gebruikt in plaats van het advies van een met ELQ Hypotheken samenwerkende tussenpersoon. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen risico. Er kunnen geen rechten aan deze informatie ontleend worden.

Informatie van derden

Wanneer ELQ hyperlinks naar websites van derden beschikbaar stelt, betekent dit niet dat ELQ de op of via deze website aangeboden informatie, producten of diensten aanbeveelt. ELQ heeft op geen enkele wijze deze informatie, producten of diensten op dergelijke websites geverifieerd. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is derhalve volledig voor eigen rekening en risico.

Uitsluiting aansprakelijkheid

ELQ aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website en/of de daarop aangeboden informatie, noch met betrekking tot het gebruik van websites van derden en de daarop aangeboden informatie.

Gebruik van de website

Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de merknaam “ELQ”, de producten “welQom” en “Quick”, de website en de op de website aangeboden informatie berusten bij ELQ dan wel haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan.

Beperking tot Nederland

ELQ beheert de website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op de website aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. ELQ Hypotheken N.V. biedt haar producten en diensten uitsluitend aan ter zake van woningen gelegen in Nederland.

Wijzigingen

ELQ behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht

Op de website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de Website of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ELQ Hypotheken N.V. (PDF)

ELQ Hypotheken N.V. is aanbieder van hypothecaire kredieten. Zij heeft een interne klachtenregeling en zij is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). KiFiD aansluitnummer 300.001931, AFM registratienummer 12004442, Handelsregisternummer 34201343. Op de producten van ELQ zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder nummers 129/2005 en 130/2005.